Artikel 1 – Algemeen
Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en over- eenkomsten betreffende de koop en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten die Dutch Windows verkoopt, levert, plaats be- en/ of verwerkt, een en ander in de ruimste zin des woords.

Lid 2: Op de tussen Dutch Windows en koper gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch Windows is bevestigd.

Artikel 2 – Overeenkomst
Lid 1: De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens Dutch Windows aan de koper aangeboden koopcontract/opdrachtbevestiging. De achteraf aan de koper toe te sturen opdrachtbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst.
Lid 2: Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers van Dutch Windows zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf door Dutch Windows schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Prijs
Lid 1: De overeengekomen prijs is inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
Lid 2: De overeengekomen prijs kan door Dutch Windows niet achteraf worden verhoogd, tenzij dat door toedoen van de koper de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die periode kostprijs- factoren verhoging hebben ondergaan.
Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de koper daarvan op de hoogte gesteld. De koper zal de juiste prijs accepteren indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 15 %. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs meer dan 15% bedraagt, is de koper niet verplicht de juiste prijs te accepteren doch kan alsdan van de overeenkomst afzien, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer te hebben bestaan, tenzij Dutch Windows aanbiedt het prijsverschil voor zover de genoemde 15% overschrijdende voor haar rekening te zullen nemen.

Artikel 4 – Leveradres
Lid 1: Onder leveradres wordt verstaan het adres en woonplaats van koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2: Vervoer en opslag van de gekochte goederen is, tenzij anders overeengekomen, voor rekening en risico van Dutch Windows.

Artikel 5 – Montage
Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien zulks is overeengekomen.
Lid 2: Onder montage wordt verstaan, demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afwerken van de buitenzijde van de vervangen kozijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 3: Dutch Windows zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Mocht bij de montage schade ontstaan welke gevolg is van schuld van Dutch Windows, dan zal Dutch Windows deze schade vergoeden tegen de dagwaarde. De dagwaarde wordt door een door Dutch Windows aan te wijzen derde bepaald. Indien koper het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra expertise laten verrichten. Schade die het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke voor demontage reeds aanwezig waren, behoeft Dutch Windows niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolgen van overmacht of schuld van derden. Koper heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs.
Lid 4: Afwerking van de binnenzijde van de kozijnen met hout, stucwerk of gips- plaat vindt alleen plaats indien dit specifiek is overeengekomen.
Lid 5: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de koper hieraan zijn medewerking verlenen.
Lid 6: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de koper in rekening worden gebracht.
Lid 7: Indien deze kosten meer bedragen dan 15% van het oorspronkelijke order bedrag zal Dutch Windows koper hiervan mededeling doen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden, tenzij Dutch Windows aanbiedt de kosten voor zover deze meer dan bedoelde 15% bedragen, voor haar rekening te nemen.

Artikel 6 – Vergunningen
Lid 1: Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de koper.

Artikel 7 – Annulering
Lid 1: Indien koper de overeenkomst na het tot stand komen wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk binnen 3 dagen na ondertekening van de overeenkomst per aangetekend schrijven aan Dutch Windows. 
Lid 2: Na de 3 dagen termijn kan Dutch Windows akkoord gaan met de annulering in welk geval de koper gehouden is het positief contractsbelang of de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Onder “positief contractsbelang“ wordt verstaan de gemaakte verkoopkosten, overhead kosten en de gederfde winst, welke wordt gesteld op 25% van het orderbedrag, tenzij de werkelijke kosten en de gederfde winst hoger mochten zijn, in welk geval de werkelijke kosten en de gederfde winst dient te worden vergoed door de koper.

Artikel 8 – Betaling
Lid 1: Betaling dient steeds zonder korting of verrekening te geschieden uiterlijk op de eerste dag van levering dan wel op de laatste montagedag ten kantore van Dutch Windows of een door haar aan te wijzen derde. Een eventuele aanbetaling dient volgens de voorwaarden op de factuur betaald te worden.
Lid 2: Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper aan Dutch Windows vanaf de vervaldag vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het hele factuurbedrag.
Lid 3: Zijn er gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering dan komen die ten laste van de koper/wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden ingesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, vermeerderd met de BTW, met een minimum van € 250,- en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vorderingen ter incasso uit handen worden gegeven.
Lid 4: Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9 – Levertijd
Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtname van de op de overeenkomst dan wel op de inmeetrapportage vermelde termijn.
Lid 2: Indien echter vertraging ontstaat ten gevolgen van wijziging van werkom- standigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan Dutch Windows van de benodigde grond en/of hulp- stoffen of ten gevolge van andere door Dutch Windows betreffende omstandig- heden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Dutch Windows weer leveren kan, zonder dat Dutch Windows tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.
Lid 3: Indien de overeengekomen datum van levering meer dan 6 maanden wordt overschreden kan koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van de koper komen.

Artikel 10 – Reclames
Lid 1: Reclames, ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen 8 dagen, nadat deze door koper is ontdekt, schriftelijk per aangetekend schrijven aan Dutch Windows te worden medegedeeld.
Lid 2: De bewijslast omtrent de hoeveelheid en de staat van de geleverde en/of gemonteerde zaken ten tijde van aflevering en/of voltooiing der werkzaamheden alsmede omtrent het moment van ontdekking van gebreken is bedoeld in vorig lid ligt bij de koper.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Lid 1: De geleverde zaken blijven eigendom van Dutch Windows totdat de koper aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst of daarmee samen- hangende verbintenissen jegens Dutch Windows heeft voldaan. Tot dat moment wordt de koper geacht de zaken van Dutch Windows in bruikleen te hebben. Koper mag de geleverde zaken derhalve niet verwerken, verkopen, verpanden of leveren.
Lid 2: Koper wordt geacht de zaken uitsluitend voor Dutch Windows om niet te houden, zodat Dutch Windows behalve eigenaar tevens middels hem de bezitter van de zaken blijft.

Artikel 12 – Garantie
Lid 1: De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde goederen wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de normaal gebruikelijke technische details en garantie voorschriften gewaarborgd voor een periode van 10 jaren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te rekenen vanaf de datum van montage. Voor het hang- en sluitwerk van de geleverde goederen geldt een garantietermijn van 5 jaar.
Lid 2: Buiten de garantie vallen: – kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, – beschadigingen die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen; beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Dutch Windows zijn of werden verricht. – Beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde.
Lid 3: De garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van verkoper van hetgeen door koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.
Lid 4: De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van Dutch Windows reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten.
Lid 5: Indien de koper niet aan de artikelen 11 lid 1 en 4 voldoet is Dutch Windows niet gehouden aan haar garantie verplichtingen te voldoen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
Lid 1: De aansprakelijkheid van Dutch Windows is uitdrukkelijk beperkt de nakoming van de garantieverplichtingen zoals bedoeld in het vorige artikel. Over schadevergoedingsverplichting – overig etc. – worden uitgesloten, met uitzonderingen van de schadevergoedingsverplichtingen welke op grond van dwingend recht op Dutch Windows rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot het wettelijk toegestane minimum bedrag.
Lid 2: Indien Dutch Windows nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door haar te dienen worden vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming. Hieronder wordt nadrukkelijk niet begrepen schade, die wordt geleden door het niet volledig of het niet tijdig gereed zijn van door Dutch Windows te verrichten diensten of te leveren zaken.
Lid 3: Dutch Windows is voorts niet aansprakelijk voor fouten of verzuimen van derden, zelfs als derden te beschouwen zijn als hulppersoon bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 – Overmacht
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Dutch Windows, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de over- eenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Dutch Windows, zonder dat Dutch Windows tot enige schade vergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichtingen van koper om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Artikel 15 – Foldermateriaal
Koper zal zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties in folder – c.q. reclamemateriaal, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificatie en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn.

Artikel 16 – Financieringsvoorbehoud
Lid 1: Indien de overeenkomst is gesloten onder de ontbindende voorwaarde van financiering dient de koper bij afwijzing hiervan tenminste twee bescheiden van afwijzing, van tenminste twee erkende geldverstrekkende instellingen aan Dutch Windows te overleggen. De ontbindende voorwaarde van financiering vervalt 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst.
Lid 2: De koper geeft na betreffende afwijzing of na de 30 dagen termijn Dutch Windows de mogelijkheid de financiering door een door haar aan te wijzen geldverstrekkende instelling alsnog rond te krijgen. Met dien verstande dat het rentetarief marktconform blijft.

Artikel 17 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

Artikel 18 – Bevoegde rechter
Terzake van geschillen die uit de tussen koper en Dutch Windows gesloten overeenkomsten mochten voortvloeien en die volgens de regels van de absolute competentie onder de bevoegdheid van de rechtbank vallen, zullen deze bij de rechtbank te Almelo worden beslecht.